Fra Fysikkens Verden

Fra Fysikkens Verden (FFV) er medlemsbladet til Norsk Fysisk Selskap. Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året og inneholder artikler om hva som foregår innen norsk og internasjonal fysikk. Artiklene er skrevet i popularisert form, og alle fysikkinteresserte er velkomne til å tegne abonnement.

Abonnere

For tiden er prisen på individuelt abonnement 200 kr. per år (studenter 100 kr.). For medlemmer i Norsk Fysisk Selskap er abonnementet inkludert i kontingenten.

Du kan tegne abonnement ved å skrive til følgende e-postadresse eller postadresse:

E-post: nfs.styret@gmail.com

Fra Fysikkens Verden
Fysisk Institutt, Universitetet i Oslo
Boks 1048 Blindern, 0316 Oslo

Bankgiro: 7878.06.03258

Skrive for FFV?

Har du fysikkbakgrunn og er interessert i å skrive for FFV? Ta gjerne kontakt med redaksjonen for å diskutere tekstideer eller for å sende tekstutkast. Vennligst se retningslinjer for bidragytere til FFV.

Redaksjon

Redaktør
Professor emeritus Øyvind Grøn
OsloMet – storbyuniversitetet
oyvind.gron.no@gmail.com
Redaktør
Professor Carl Angell
UiO
carl.angell@fys.uio.no

Redaksjonssekretær

Maria Hammerstrøm
maria.hammerstrom@astro.uio.no