Statutter for Norsk Fysisk Selskap

Først vedtatt på årsmøtet 8. juni 1952, revidert på årsmøtet 20. juni 1989 og siste revidert på årsmøte 17. juni 2001.

§ 1. NAVN
Selskapets navn er Norsk Fysisk Selskap.

§ 2. FORMÅL
Selskapet har til formål å fremme og støtte forskning, opplysning og samarbeid på fysikkens område.

§ 3. MEDLEMSKAP
Som individuelle medlemmer kan etter forslag fra ett av selskapets medlemmer, eller etter søknad, tas opp fysikere med avgangseksamen fra universitet eller tilsvarende utdannelse, andre personer som har gjort seg særlig bemerket ved sin virksomhet innen fagområdet eller studenter i regulære fysikkrettede studier på universitets- og høgskolenivå. Medlemmer betaler en kontingent fastsatt av årsmøtet. Studenter betaler halvparten av denne. Studentkontingent gjelder til utgangen av det året avgangseksamen avlegges. Som kollektive medlemmer kan tas opp bedrifter og institusjoner som gjennom Norsk Fysisk Selskap gir bidrag til fremme av fysisk forskning. Medlemskap opphører dersom medlem, etter å ha fått skriftlig varsel, unnlater å betale kontingent. Æresmedlemskap kan innvilges personer som har innlagt seg særlig fortjeneste av selskapets virksomhet. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 4. STYRET
Styret består av:

  • President (velges på årsmøte)
  • Visepresident (velges på årsmøte)
  • 7 representanter for faggruppene (velges av faggruppene)

Dessuten velges ett varamedlem. Faggrupperepresentantene har personlige varamenn. Styremøte holdes når presidenten eller 5 av styremedlemmene krever det. Styrets vedtak fattes på grunnlag av alminnelig flertall, idet presidentens stemme gjør utslag ved like stemmetall. For at et styrevedtak skal være gyldig, må minst 5 medlemmer være til stede. I den utstrekning det er hensiktsmessig, kan styresaker behandles ved sirkulasjon.

Norske Fysikkstudenters Forening og Norsk Fysikkråd har observatørstatus i Norsk Fysisk Selskap, og kan delta i styremøtene med én representant hver. Informasjon om styremøter og virksomhet sendes til deres respektive ledere.

Styret kan ta opp individuelle og kollektive medlemmer, samt velge inn æresmedlemmer på grunnlag av bestemmelsene i paragraf 3. For innvalg av æresmedlemmer kreves enstemmig vedtak av styret. Styret avgir beretning overfor årsmøtet om opptak av individuelle og kollektive medlemmer og om innvalg av æresmedlemmer. Styret behandler de løpende saker som angår selskapet, og forbereder de saker som skal behandles på årsmøtet.

§ 5. ÅRSMØTET
Viktigere saker behandles på selskapets årsmøte, som innkalles av styret med minst 4 ukers varsel. Dagsorden og møtedokumenter skal sendes til medlemmene senest 2 uker før møtet. Dette blir gjort elektronisk (e-post) og samtidig blir informasjonen lagt ut på selskapets hjemmesider. Individuelle medlemmer og æresmedlemmer har adgang til å delta i årsmøtet med stemmerett, og kollektive medlemmer kan til årsmøtet sende en representant med stemmerett i likhet med øvrige medlemmer. På årsmøtet avgjøres sakene ved alminnelig stemmeflertall, idet presidentens stemme gjør utslag i tilfelle av like stemmetall. Om noen forlanger det, skal det holdes skriftlig avstemming. Ikke møtende medlemmer kan avgi skriftlig stemme ved brev eller e-post, innen 7 dager før årsmøtet.

Årsmøtet kan vedta resolusjoner om forhold som vedgår fysikken. Resolusjonene skal ha minst 2/3 av de avgitte stemmer på årsmøtet. Forslag til resolusjoner må ha vært sendt styret senest 4 uker før årsmøtet. Som reaksjon på uforutsette, viktige begivenheter kan et enstemmig styre vedta resolusjoner.

Styret skal på årsmøtet avgi beretning og framlegge regnskap for den foregående perioden. Styret framlegger på årsmøtet budsjettforslag for disponering av selskapets midler for neste to-års periode. På årsmøtet velges president, visepresident og ett varamedlem med funksjonstid 2 år og med adgang til gjenvalg. Faggruppenes representanter og varemedlemmer velges av faggruppene for en 2-års periode og årsmøtet blir informert om resultatene av de faggruppevalg som har foregått i siste periode. Dersom årsmøtet ikke bestemmer noe annet, skal det nye styret tre i funksjon fra begynnelsen av det følgende kalenderår. På årsmøtet velges revisor og vararevisor, samt en valgkomite på 3 medlemmer, med funksjonstid to år.

§ 6. FAGLIG VIRKSOMHET
I forbindelse med selskapets årsmøte skal det minst hvert annet år arrangeres et fysikermøte som faglig foredrags- og diskusjonsmøte. Etter behov bør det søkes arrangert symposier og spesialmøter av faglig art for grupper av selskapets medlemmer som har særlig interesser på vedkommende fagområde. Kollektive medlemmer har adgang til fysikermøtene og til symposier og spesialmøter med det antall representanter de ønsker. Selskapet bør, så fremt økonomien tillater det, utgi et fysisk fagtidsskrift med innhold av faglig og orienterende art.

§ 7. STATUTTFORANDRINGER
Statuttforandringer krever vedtak på årsmøtet med minst 2/3 av de avgitte stemmer. Ikke møtende medlemmer kan avgi skriftlig stemme, ved brev eller e-post innen 7 dager før årsmøtet. Forslag om statuttforandringer skal sendes styret senest 4 uker før årsmøtet, og styret skal sende disse til medlemmene senest 2 uker før årsmøtet. Dette blir gjort elektronisk (e-post) og samtidig blir forslaget lagt ut på selskapets hjemmesider.