Statutter for Martin Landrøs pris for fremragende mastergradsoppgave i fysikk

Bakgrunn og ramme

  1. Norsk Fysisk Selskap forvalter et fond basert på en gave fra Martin Landrø på kr. 150.000, mottatt i 2011.
  2. Avkastning fra fondet benyttes til å delfinansiere en pris, gitt til en særlig god mastergradsavhandling i fysikk.
  3. Prisen utdeles annethvert år i forbindelse med Norsk Fysisk Selskaps årsmøte.
  4. Etter 20 år kan det kombineres med andre fond til fysikkens fremme.

Reglement

  1. Prisen skal hete «Martin Landrøs pris for fremragende mastergradsoppgave i fysikk».
  2. Prisen utdeles til maksimalt to kandidater som i løpet av foregående to kalenderår har levert en særlig god mastergradsoppgave i fysikk.
  3. Prisen skal bestå av et pengebeløp og et diplom.
  4. Veiledermiljøer og sensorer inviteres til å nominere kandidater.
  5. Det kan deles ut inntil to priser á 5000 kr. for hver toårsperiode.
  6. Innkomne nominasjoner bedømmes av en komite oppnevnt av styret, bestående av tre personer, inkludert Presidenten, og minst en person som ikke er medlem av styret i NFS.

Nominasjoner sendes til Presidenten i Norsk Fysisk Selskap innen 15. april.