Statutter for Norsk Fysisk Selskaps Undervisningspris

Bakgrunn

Norsk Fysisk Selskap har opprettet et fond der avkastningen skal brukes til å dele ut en undervisningspris. Navnet blir «Norsk Fysisk Selskaps undervisningspris». Prisen deles ut annethvert år. Hvis prisen ikke deles ut, legges avkastningen til kapitalen. Fondets regnskap skal revideres av Norsk Fysisk Selskaps revisor.

Formål

Prisen deles ut til en eller flere som gjennom sitt arbeid har gitt et konkret bidrag til utvikling av fysikkundervisningen i skolen (grunnskole og videregående skole). Formålet med prisen er å styrke fysikkundervisningen og belønne en innsats av høy faglig kvalitet. Innsatsen må kunne dokumenteres i form av artikler, rapporter, bøker eller andre læremidler. Det arbeid som fører til en pris bør helst være av nyere dato (gjerne innenfor de siste fem år).

Utvelgelse

Prisen deles ut på Fysikermøtet. Begrunnede forslag på kandidater sendes selskapets sekretariat innen fastsatt frist. Forslag står ved lag ved neste utdeling. Det er ønskelig at vinneren(e) holder et prisforedrag på Fysikermøtet.

Andre bestemmelser

Styret i Norsk Fysisk Selskap kan bestemme at prisen skal opphøre hvis minst 2/3 av styrets medlemmer krever det. I så fall skal fondets midler brukes til tiltak som kan fremme fysikkundervisningen i skolen. Midlene disponeres i samråd med NFS faglige gruppe for undervisning. Statuttene for Norsk Fysisk Selskaps undervisningspris kan endres av selskapets styre. Statuttendringer krever tilslutning fra minst 2/3 av styrets medlemmer.